Karcsúsító stúdiók gunter tx. Dorka Fridrik (dorkafridrik) - Profile | Pinterest

Nagy Aladár professzor úr Professzor úr szakmai munkássága, pályakezdése pillanatából a Miskolci Egyetemhez kötıdik. Tanszékvezetıként, intézeti igazgatóként, kari- majd egyetemi vezetıként meghatározó szerepe volt abban, hogy ben karcsúsító stúdiók gunter tx Alma Materünkben Budapest, majd Pécs után harmadikként az egyetemi szintő közgazdász képzés; polgárjogot nyert a közgazdaságtan alapjait jelentı makro- és mikrogazdaságtan oktatása.

Professzor úr az elmúlt évtizedek alatt mérnök- és közgazdász hallgatók generációit vezette be a gazdaságelmélet rejtelmeibe; tanítványai élvezhették mindig pontos, precíz és szabatos elıadásait. A Gazdaságtudományi Kar Doktori Iskolája alapító vezetıjeként példamutató igényességgel és precizitással ırködött az oktatás színvonalán.

Nagy Béla: A település, az épített világ - PDF Free Download

Hallgatói bizton számíthattak, számíthatnak ebben a minıségében is rendkívüli szakirodalmi tájékozottságán alapuló segítségére, egyéni hangvételő tanácsaira. Tisztelt Professzor Úr, kedves Aladár!

  1. Alli fogyás sikertörténetek
  2. Kincses Kalendárium by andras bard - Issuu
  3. Hogyan lehet egészségesen elveszíteni a comb zsírját
  4. Az egyik pillanatról a másikra radikálisan megváltozó piaci körülmények között az ipari fejlesztés volt a város egyetlen túlélési esélye.

Hetvenedik születésnapodon jó egészséget, derőt és alkotó erıt kívánunk, Isten éltessen sokáig! Miskolc, január Nagy Aladár a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzora oktatói karcsúsító stúdiók gunter tx kutatói munkássága szorosan összeforrt a Miskolci Egyetemmel, 47 éve egyetemünk oktatója. Alma Máterünk óta elsı és egyetlen munkahelye. Az eltelt több mint négy évtized alatt mindvégig arra törekedett, hogy minél mélyebb, szélesebb ismereteket szerezzen a gazdaságelméleti diszciplínában, valamint arra, hogy a megszerzett ismereteit magas színvonalon átadja a hallgatóknak, kollégáinak.

Tájékozottsága és olvasottsága nem csak a közgazdaságtudományokban, hanem más társadalmi, kulturális karcsúsító dal is bámulatra méltó, és példamutató fiatal kollégái számára.

a csontok segítenek a fogyásban

Egyetemi tevékenysége alatt több vezetı pozícióit is betöltött, melyek során teljes mértékben a Miskolci Egyetem és intézményei céljait szem elıtt tartva karcsúsító stúdiók gunter tx. Nagy Aladár január 2-án született a mai Szlovákia területén fekvı Pelsıcön ban a Budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem szerzett oklevelet.

Egyetemi doktori értekezését A használati érték és érték ellentmondása címmel, ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen védte meg tıl ig filozófiai tanulmányokat is végez az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

Levelezı aspiráns, a Szocialista világpiaci árképzés címmel ben szerzett kandidátusi tudományos fokozatot a Magyar Tudományos Akadémián, késıbb az innovációs, illetve értékalkotó folyamatok elméleti kérdéseit kutatja; és között nagyvállalati innovációs folyamatok empirikus vizsgálatát végzi el tıl a közgazdaságtudomány doktora, értekezését Újdonságteremtés és érték a gazdaságban címmel védte meg a Magyar Tudományos Akadémián.

Eközben bıvítette idegennyelvi ismereteit német, orosz és angol nyelvbıl.

egészséges turmix fogyni

Ezekbıl állami nyelvvizsgát tett, elıadóképes nyelvtudásra tett szert. Végigjárta az oktatói pálya valamennyi lépcsıfokát: tól ig mint egyetemi gyakornok, majd tıl egyetemi tanársegéd, tól egyetemi adjunktus, tıl egyetemi docens és tıl egyetemi tanár tól ig a Társadalomtudományi Intézet vezetıje, mely intézet fontos szerepet játszott a Miskolci Egyetemen ben megindított közgazdászképzésben.

MT határozat alapján Karrá alakult, ekkor új tanszékekkel bıvült a Gazdaságtudományi Kar szervezete, melyek közül egyik volt a Gazdaságelméleti Tanszék, melynek alapításától vezetıje. Késıbb, július elsejétıl kiteljesedett a Kar szervezeti struktúrája, hat intézet alakult, 14 tanszékkel. A Gazdaságelméleti Tanszék jogutódja a Gazdaságelméleti Intézett lett, amelynek vezetését ig látta el. Az elmúlt négy évtizedben többször töltött be kari, illetve egyetemi tisztségeket: A Gazdaságtudományi Kar életében fontos idıszakban és között oktatási, és között tudományos dékán-helyettesi feladatokat látott el és között a Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat nevő Doktori Iskolájának vezetıje tıl ig nemzetközi ügyekért felelıs karcsúsító stúdiók gunter tx és között a Miskolci Egyetem Európai Tanulmányok Központjának igazgatója.

Ennek karcsúsító stúdiók gunter tx született meg annak lehetısége, hogy új tantárgyakat Háztartásgazdaságtan, Ökonometriavezessünk be, amelyek a Gazdaságelméleti Tanszék, majd késıbb Intézet oktatási profilját és kutatási tevékenységét a nemzetközi mintáknak megfelelı struktúrába szervezték: Mikro- Makro- és Nemzetközi ökonómia, Közgazdaságtan elmélettörténete és Ökonometria. Munkája során a közgazdasági kutatások irányításában, szervezésében is aktívan tevékenykedett.

Gazdasági és Jogtudományi Osztálya mellett mőködı Közgazdaságtudományi Bizottságának, melynek keretében rendszeresen részt vett ágazati és makrogazdasági koncepciók, új tudományos elképzelések szakmai vitájában és értékelésében.

Az itt kialakult személyes és szakmai kapcsolatok alapján részt vett a korábbi Tudományos Minısítı Bizottság Közgazdasági Szakbizottsága munkájában vizsgabizottsági, ill. Az tıl újjászervezıdött akadémiai Közgazdaságtudományi Bizottságban számos alkalommal részt vett az MTA doktora fokozatra benyújtott értekezések elbírálásában, a pályázó személyek habitus vizsgálatában ben a bizottság részére szakmai anyagot készített a nem fıáramlati hermeneutikai közgazdasági iskola nézeteirıl és között tagja volt az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága által kiadott Közgazdasági Szemle c.

Oktatási feladatairól röviden összefoglalva elmondható, hogy és között politikai gazdaságtan oktatásában vett részt, ban kezdeményezte az új alapú Mikro- Makro- és Nemzetközi ökonómia oktatásának bevezetését és aktívan részt vett annak elıkészítésében. Elıször mérnök- majd gazdaságmérnök- tıl pedig jogász hallgatókat, és végül tıl közgazdász és mérnök-menedzser hallgatókat oktatott nappali és levelezı tagozaton tól a Gazdaságtudományi Kar akkreditált PhD-programjának elıkészítésében és végrehajtásában vett részt kötelezı, karcsúsító stúdiók gunter tx és fakultatív tárgyak meghirdetésével Gazdaságelmélet és metodológia, Átmenet gazdaságtana és Kutatásmódszertan.

A PhD-hallgatóknak tananyagokat írt a közgazdaságtan tudományfilozófiai kérdéseirıl, egyes nem fıáramlati közgazdaságtani iskolák nézeteirıl és között karunkon elsıként hirdette meg közgazdász hallgatóinknak Mikro- Makro- és Nemzetközi ökonómia címő tárgyakat angol nyelven.

A Gazdaságtudományi Karon ban induló Terület- és településfejlesztési manager szakon bevezette a Nemzetközi összehasonlító gazdaságtan c. Kitőnı elıadó képessége, széles olvasottsága, és magas szintő mőveltsége megjelent elıadásaiban, óravezetésében. Az egyetem hallgatói élvezték elıadásait, nagy elismeréssel emlékeztek vissza a késıbbiekben is Nagy professzorral való találkozásukra.

legjobb peptid kombó a zsírvesztéshez

Szakmai munkájának elismertségét jelzi az elmúlt évtizedekben kialakított hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, amely nagyban hozzájárult több eredményes 9 10 együttmőködéshez, nemzetközi és hazai projektek sikeréhez. Rendszeres szakmai kapcsolatban áll a Budapesti Corvinus Egyetem, a Pécsi- a Szegedi- és a Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Karának és a Budapesti Mőszaki Egyetem gazdaságelméleti tanszékeinek vezetı oktatóival, kutatóival.

A a menopauza karcsúsodik tudományos életbe elıtt az akkori szocialista országok velünk együttmőködı társegyetemeinek illetékes tanszékein tett szakmai tanulmányútjai révén kapcsolódott be.

Ilyen szempontból különösen fontos volt az ıszén tett három hónapos tanulmányi útja a kelet-berlini Hochschule für Ökonomie-n, illetve ben Keldis-ösztöndíjjal eltöltött egy éves tanulmányútja a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szocialista Világgazdasági Intézetében. A nyugati nemzetközi szakmai életben elsı tapasztalatait az évi három hónapos Németországi tanulmányút alatt szerezte.

E tapasztalatok alapján fordult új tudományos kutatási témák felé, amelyek az európai integrációval és a regionális együttmőködéssel álltak kapcsolatban. Az es évek második felében a közgazdaságtudomány tudományfilozófiai kérdéseinek kutatásával új nemzetközi tudományos kapcsolatokat sikerült kiépítenie.

Pro Renovanda Cultura Hungarie ösztöndíjjal tanulmányutat tett ben a rotterdami Erasmus Egyetemen, ahol a nem fıáramlati közgazdaságtani kutatások jeles képviselıivel Arjo Klamer, D. McCloskey, M. Blaug és mások ismerkedett meg. A nemzetközi szakmai kapcsolatai kiszélesítését elısegítette az között a Gazdaságtudományi Kar projektje az angliai Bradfordi Egyetem Menedzserképzı Intézetével és között a másik kari projekt 5 külföldi partnerrel való együttmőködés karcsúsító stúdiók gunter tx flexibilis oktatási programok kidolgozására között a Miskolci Egyetem Európa Tanulmányok Központjának igazgatójaként igen széleskörő szakmai kapcsolatokat sikerült kiépítenie a hazai társegyetemek hasonló központjaiban tevékenykedı kollégákkal és az egyes központok által szervezett szakmai konferenciákon megjelenı külföldi kollégákkal, amelyeket a központ megszőnése után tovább kamatoztatott.

Az elmúlt években sokat tett azért, hogy a környezetünkben mőködı egyetemek Krakkó, Kassa, Ungvár, Nagyvárad, Kolozsvár, Petrozsény és Újvidék társtanszékeivel kialakítsunk szakmai kapcsolatokat.

Ezek elsısorban egymás konferenciáin való aktív részvételre elıadás, publikáció és konzultációPhD-hallgatók fogadására és vendégelıadói tevékenységekre adtak eddig lehetıséget.

ért 46.0000 tíz 31.0000 kalejdoskop 21.0000 erro 21.0000 ...

Számára új kihívást jelentett a modern közgazdasági képzés vonatkozásában a nemzetközileg elfogadott gazdaságelméleti tárgyak Mikro, Makro- Nemzetközi és Összehasonlító ökonómia, Közgazdasági elméletek története oktatására való felkészülés megszervezése, melynek eredményeképpen már szeptemberétıl elkezdıdött a modern Mikroökonómia oktatása.

Természetszerőleg a legnagyobb nehézséget a megfelelı szakirodalmi háttár megteremtése okozta, ugyanis ig hivatalosan a nyugati folyóiratok és szakkönyvek beszerzése nem volt lehetséges. További vezetıi feladat volt számára a Gazdaságelméleti Intézet szervezeti felépítésének és funkcióinak kialakítása.

A Gazdaságelméleti Intézet a 10 11 Gazdaságelméleti Tanszékének jogutódjaként alakult meg ben. Két tanszékkel kezdte meg mőködését, a Közgazdaságtani és az Összehasonlító és Világgazdasági Tanszékekkel, majd ben profilváltás után az Összehasonlító és Világgazdasági Tanszék Gazdaságpolitika Tanszékké alakult át.

Az Intézet alapvetı feladata korszerő közgazdasági elméleti képzés folytatása, amely elsısorban a Gazdaságtudományi Kar által oktatott alkalmazott közgazdaságtudományi tárgyak megalapozását jelenti, valamint olyan ismeretek átadását, amelyek elısegítik a hallgatók kritikai szemléletének kialakulását és fejlıdését. Fontosnak tartotta, hogy az Intézet elısegítse a mikro- és makrogazdasági folyamatok és azok társadalmi, történeti kontextusának elemzését, valamint a kvantitatív és kvalitatív módszerekkel való elemzési készségének fejlesztését.

Alapvetı feladatnak tartotta az új gyakorlatorientált alapképzés bevezetése után meglévı tananyagaink korszerősítését, valamint új tananyagok kifejlesztését.

Sokat tett azért, hogy az Intézet oktatóinak kutatási aktivitását fenntartsa és fokozza, amit mi sem példázza jobban, hogy vezetése alatt több kollégánk is PhD fokozatot szerzett, a minısítettek aránya több mint 50 százalék lett az Intézetben.

Szakmai vezetése alatt rengeteget dolgozott a Gazdaságelméleti Tanszék, majd Intézet elmúlt közel húsz évének oktatási és ezzel párhuzamosan kutatási tevékenységének kiteljesedéséért, amelynek eredményeként az alábbi kutatási vonulat vázolható fel: Az elsı idıszak, amely a megalakulástól kb ig tartott, a nemzetközileg elfogadott gazdaságelméleti tárgyak oktatására való felkészülés jegyében telt el. Természetszerőleg ez a folyamat a tanszék kutatási munkájában, konkrétan a tanszék oktatóinak kutatási témáiban is tükrözıdött.

A kutatások alapvetıen a mainstream közgazdasági irányzatok megismerésére, elemzésére irányultak. Ebben az idıszakban a tanszék igen sok idıt és energiát lekötı tananyagfejlesztı tevékenységet végzett az alábbi területeken: Mikroökonómia, Házartásgazdaságtan, valamint különbözı alternatív tárgyak tananyagainak önálló összeállítása, úgymint Új keynesianizmus gazdaságpolitikája, Új növekedési elméletek, A gazdaság jogi kérdései, Összehasonlító gazdaságtan, Átmenet gazdaságtana, Kultúra és piacgazdaság, Gazdaságtani metodológia.

Newsletter

A második idıszak tıl ig datálható; ebben az idıszakban a kutatási, majd az oktatási irány kibıvült a modern közgazdasági irányzatokkal. A es évek közepére az intézetben kialakult stabil oktatási struktúra. Meg kell említeni az szeptemberétıl beindított akkreditált PhD programban való aktív intézeti részvételt. Ennek keretében az alábbi tárgyak tananyagfejlesztı munkáját végeztük el: Gazdaságelmélet és Kutatásmódszertan, Kultúra és piacgazdaság, Átmenet gazdaságtana, Gazdaságtani metodológia, valamint Study Economics elnevezéső angol nyelvő fakultatív tárgy került bevezetésre.

Mindemellett azonban Nagy professzornak meg kellett küzdenie azzal a feladattal, amely abból adódott, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy a közgazdaságtant, mint elméleti diszciplínát egyre inkább nem úgy oktatják, mint a gazdaság lehetséges mőködésérıl való gondolkodás módját, hanem mint olyan feltárt igazságok halmazát, amelyek szerint állítólag a gazdaság ténylegesen mőködik.

A Nagy professzor által megalapozott elméleti háttér lehetıvé tette, hogy a kutatási területek bıvüljenek.

Több oktatót új kutatási irányok felé orientált, melyek során azok a 11 12 modern, non-mainstream közgazdasági irányzatok felé fordultak. A hagyományos kutatási témák mellett megjelentek olyan kutatások, amelyek az institucionalista, evolúciós közgazdaságtannal, illetve a nem hagyományosnak mondható közgazdasági iskolákkal osztrák iskola, német történeti iskola foglalkoztak.

Intézeti munkásságának harmadik szakasza ben indult, amelynek kezdete egybeesik a Gazdaságelméleti Intézet megalakulásával.

A szervezeti átalakulás, a növekvı kutatási potenciál, valamint a közgazdasági elméleteket ért kritika hatására a hagyományos kutatási területek mellet megjelentek a teljesen új szemléletmódot tükrözı interdiszciplináris közgazdasági kutatási témák. Ebben az idıszakban szakmai irányításával alábbi konkrét területeken folytattuk kutatását: transznacionális vállalatok globális üzleti stratégiái, nemzetgazdasági alkalmazkodás a globális világgazdaságban, a karcsúsító stúdiók gunter tx gazdálkodásának közgazdasági elemzése, az új institucionális közgazdasági iskola kritikai értékelése, a gazdasági folyamatok biológiai analógiákra épülı optimalizálása, komplex gazdasági rendszerek elemzése, közgazdasági problémák megoldása fizikai analógiák segítségével, a közgazdaságtan matematika apparátusának elemzése, a közgazdaságtani retorika kritikai értékelése, a közgazdaságtan filozófiája.

Látható, hogy ebben az idıszakban az Intézet munkatársai a gazdaságelmélet és - politika különbözı területein végeznek kutatásokat, némely kutatási téma speciálisnak is mondható interdiszciplináris jellege miatt. Így a kutatásokban szerepet kapnak - többek között olyan tudományterületek, mint a fizikai, biológia, matematika, filozófia, szociológia, jog és kultúra, illetve olyan fogalmak, karcsúsító stúdiók gunter tx a komplexitás, az analógia, és a retorika.

Intézeten belül megpróbálta az egyensúlyt megtalálni a hagyományos és az új kutatási irányok között, természetesen az interdiszciplináris területek mellett nagy jelentıségük volt a hagyományos gazdaságpolitikai, gazdaságelméleti és gazdálkodási témakörben végzett kutatásoknak is. Vezetése alatt az Intézet több kiemelt projektekben vett részt, amelyek közül a legfontosabbak: A globalizáció elméletek újabb vonulatai A globalizáció-elméletek újabb vonulatai - globalitás és fenntartható fejlıdés címő, OTKA projekt keretein belül a globalizáció-elméletek rendszerezése, a globalizáció társadalmi, gazdasági, fenntarthatósági aspektusainak vizsgálata történt meg.

Az agrárintegrációk eddigi tapasztalatai és távlatai Az agrárintegrációk eddigi tapasztalatai és távlatai hazánkban és az EU-ban, különös tekintettel az átalakuló társadalmi viszonyokra címő OTKA projekt az agrárintegráció makrogazdaság-politikai alapjaira, a válság-agrárpolitikai kezelésére, a vidék infrastruktúrájának jelentıségére és a mezıgazdaság ágazati kapcsolataira vonatkozó vizsgálatokat tett lehetıvé.

Magyarország felzárkózási stratégiái címmel folytatott kutatási projektben is, mely az elsı 12 13 kutatásban felvázolt keretrendszerben vizsgálta Magyarország EU csatlakozásának körülményeit, és legfrissebb tapasztalatait. Vállalkozáselmélet és gyakorlat J.

Monet-modul oktatása A Gazdaságtudományi Kar életének egyik mérföldköve volt a doktori képzés beindítása. Az ben karcsúsító stúdiók gunter tx Doktori Program, majd Doktori Iskola vezetését Nagy professzor ig látta el. A 17 év alatt odaadó és lelkiismeretes munkájával hatalmas szerepe volt abban, hogy a doktori képzés mind színvonalában, mind volumenében a magyar doktori képzés meghatározó elemévé váljon.

Az évi felsıoktatási törvény új fejezetet nyitott a hazai egyetemek életében azzal, hogy tudományos fokozat adományozásának jogát telepítette az Intézményekbe. Ezzel egy idıben megteremtette az iskola-szerő doktori PhD képzés feltételrendszerét is tıl a Miskolci Egyetem is megkapta a jogot a PhD képzésre és ezzel együtt PhD doktori fokozat adományozására. Egyetemünkön már ıszén elkezdıdött az új rendszerő tudományos képzés elıkészítése, melynek alapján február 1-jén kísérleti jelleggel elindult az új doktori program.

Az ezt követıen benyújtott indítási kérelmek elbírálása után, ıszétıl pedig akkreditált doktori programok keretében folyt az új rendszerő tudományos képzés május én hozott határozatában az Országos Akkreditációs Bizottság tanúsította, hogy a Miskolci Egyetem földtudomány, mőszaki tudomány, közgazdaságtudomány és állam- és jogtudomány tudományágban doktori képzésre és tudományos doktori PhD fokozat odaítélésére jogosult.

Nagy professzor koordinálásával Karunk jelentıs erıfeszítéseket tett arra, hogy a tanszékek tudományosan minısített oktatóinak részvételével, valamint hazai és a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával olyan korszerő doktori programot állítson össze, amely hően tükrözte egyetemünk, illetve karunk szakmai adottságait erıs természettudományos és mőszaki háttér, gyorsan fejlıdı társadalomtudományi kapacitások, szoros vállalati és intézményi kapcsolatok és támaszkodott a graduális ötéves egyetemi közgazdászképzés eredményire, erényeire.

Karcsúsító stúdiók gunter tx arra, hogy a Kar doktori programjában kezdettıl fogva azok a kutatási témák álljanak középpontban, amelyek személyi, tárgyi, valamint tudományos feltételei rendelkezésünkre álltak. Ennek megfelelıen a vezetés-szervezési, vállalatgazdaságtani, pénzügyi és számviteli, marketing, regionális gazdaságtani, EUgazdaságtani, kvantitatív elemzési, humán erıforrás gazdaságtani és a gazdaságelméleti témák kerültek elıtérbe.

Sokat tett azért, hogy egyrészt a megfelelı hazai és nemzetközi szakirodalom összegyőjtésnek feltétele, másrészt a szükséges empirikus kutatások üzleti hátterének vállalati kapcsolatok garantálása biztosítva legyen.

Figyelme arra is kitért, hogy az alap- közép- és PhD szintő tananyagok logikusan és tematikusan egymásra épüljenek. Nagy kihívás volt számára a tudományos vezetık általános feladatainak meghatározása, továbbá az új rendszerő tudományos képzés reális követelményeinek felállítása és érvényesítése, amelyeket azonban sikeresen teljesített.

A kezdeti nehézségek ellenére szeptemberétıl az es év végéig csak hárman szereztek PhD-fokozatot tıl továbbra is Nagy professzor irányítása alatt - 13 14 jelentıs változás történt: több mint húsz fı szerzett a Doktori Iskolában PhD-fokozatot. Természetesen munkája során tisztában volt vele és szem elıtt tartotta, hogy karunkon a tudományos utánpótlást az új doktori képzés biztosítja. A szakmai elfogadottság érdekében mindig figyelt arra, hogy a PhD-fokozat odaítélésében részt vegyenek a velünk szorosan együtt mőködı egyetemek vezetı oktatói és az üzleti élet tudományosan karcsúsító stúdiók gunter tx minısített képviselıi, biztosítva ezzel az értı szakmai nyilvánosságot.

Kitartó szervezı és tudományos munkája beérett, szeptemberétıl februárjáig 49 hallgató szerzett PhD fokozatot, közülük öten külföldi állampolgárok. Az értekezések témái jelentıs változatosságot mutatnak, markánsan érvényesül az az általa is támogatott stratégia célkitőzés, amely a közgazdasági kérdések megközelítésének kitágítását, interdiszciplináris jellegének erısítését és az elemzési eszközök modernizálását célozta meg. Fontosnak tartotta, hogy a Kar doktori programjának végrehajtásában egyre markánsabban érvényesüljön a es évek elején megfogalmazott új stratégia, amely a közgazdasági kérdések megközelítésének kitágítását, interdiszciplináris jellegének erısítését és a tudományos elemzési eszközök modernizálását célozta meg.

E stratégia jegyében a Doktori Iskola elıtérbe helyezte azokat a kutatási témákat, amelyek egyrészt folytatták a klasszikus közgazdaságtani hagyományokat gazdasági jelenségek történeti, szociológiai, jogi és kulturális kontextusban történı elemzésemásrészt viszont csatlakoztak a modern közgazdaságtani irányzatokhoz formalizáció, fizikai-biológiaiinformatikai analógiák, számítógépes szimulációilletve a heterodox megközelítésre is vállalkoztak - elméleti, elmélettörténeti és alkalmazott közgazdaságtani problémák megoldása során.

Az új stratégia kezdeti eredményei azokban a disszertációkban jelentek meg, amelyek például a többváltozós matematikai-statisztikai módszerek vállalati alkalmazásával, a vezetéstudomány humánetológiai kiterjesztésével, a közgazdaságtan biológiai megközelítésével, az új számítógépes döntési modellekkel, a retorikai közgazdaságtan kritikai értékelésével foglalkoztak.

A kutatási feladatok megvalósítása során - együttmőködve kollégáival - különösen nagy figyelmet szentelt arra, hogy a hallgatók részletesen, teljes körően feldolgozzák és kiértékeljék kutatási témájuk hazai és nemzetközi szakirodalmát.

Angol nyelvő tantárgyak oktatásával elısegítette, hogy ehhez megfelelı szintő nyelvtudással rendelkezzenek és valóban új tudományos eredményeket karcsúsító stúdiók gunter tx meg témájuk kutatásakor. Tette ezt azért, mert tudta, hogy a PhD-hallgatók többsége Karunkon oktat, vagy a késıbbiekben oktat majd, így alapvetı érdek, hogy korszerő és tudományosan megalapozott nézetek és módszerek kerüljenek közremőködésükkel a graduális képzések tananyagába.

Tisztában volt vele, hogy a megfelelı szintő idegen nyelvtudás a nemzetközi szakmai közösségi életben való aktív részvétel feltétele, így minden lehetséges módon segítette és ösztönözte PhD-hallgatóink nyelvtudásának állandó fejlesztését, a nemzetközi szakmai konferenciákon való aktív részvételüket és megfelelı publikációs tevékenységüket. Mindehhez stabil alapot nyújt számunkra az a már korábban említett intézményes nemzetközi kapcsolatrendszer, melynek meghatározó tagjai a Magdeburgi Mőszaki, Kolozsvári Babes- Bolyai, Kassai Mőszaki, Novy Sadi és az Oviedói Egyetem.

Itt kell megemlítenünk azt az erıfeszítését, amely a gazdálkodási doktori iskolák európai szövetségéhez EDAMBA való csatlakozás irányába tett, és amely eredményeképpen a szövetségnek tıl aktív tagjai vagyunk. Ez a nyolc év kiemelkedı jelentıségő idıszak az Egyetem nemzetközi fogyás odia fejlıdésében, és a nemzetközi elismertség megteremtésében.

Ebben elévülhetetlen érdemei vannak.

fogysz tae bo-val